Statut Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego „WKFT”

 

Postanowienia Ogólne

 • §1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego „WKFT”; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa mazowieckiego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 • §2
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

2 Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

 • §3

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz propagowania terenowego strzelectwa pneumatycznego
 2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny terenowego strzelectwa pneumatycznego wśród społeczeństwa.
 3. promocja i popieranie terenowego strzelectwa pneumatycznego w województwie mazowieckim
 4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
 5. prowadzenie niekomercyjnego centrum informacji o terenowym strzelectwie pneumatycznym w światowej sieci internetowej
 • §4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań dla członków Stowarzyszenia
 2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
 3. współpracę z organami władzy RP każdego szczebla w zakresie popularyzacji informacji dotyczących strzelectwa pneumatycznego.
 4. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
 5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 6. wspieranie działań zmierzających do organizacji silnego ruchu terenowego strzelectwa pneumatycznego
 7. reprezentowanie członków stowarzyszenia na zewnątrz w wybranych i uzgodnionych problemach organizacyjno-prawnych
 8. opracowywanie jednolitych przepisów strzeleckich
 9. przeprowadzanie zawodów strzeleckich oraz turniejów pokazowych
 10. inne działania realizujące cele statutowe.
 • §5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi a także międzynarodowymi organizacjami. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowym ogólnokrajowych stowarzyszeń i związków sportowych

 • §6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

* Członków Zwyczajnych, * Członków Honorowych.

 • §7
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie lub zagraniczne i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 • §8

Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się z respektowanie regulaminów i zasad opracowanych i przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

 • §9

Nabycie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 2, następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w oparciu o uprzedni pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków. Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydat składa deklarację akceptacji celów Stowarzyszenia i zobowiązanie się do ich realizacji w strukturach Stowarzyszenia.

 • §10

Walne Zebranie przyznaje na wniosek Zarządu, za zgodą zainteresowanego tytuł członka honorowego Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

 • §11

1 . Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

 • dobrowolnego wystąpienia, o którym zainteresowana osoba zobowiązana jest poinformować na piśmie Zarząd Stowarzyszenia,
 • skreślenia z listy członków, zwyczajnych na skutek sześciomiesięcznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwałą Władz Stowarzyszenia albo postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z powodu nieodpowiedzialnego lub nielegalnego posługiwania się bronią,
 1. Skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu.
 2. Osobie skreślonej lub wykluczonej ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały, odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu.
 4. Odwołanie winno być rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia jest ostateczna.
 5. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członkostwo osoby skreślonej lub wykluczonej ze Stowarzyszenia uznaje się za zawieszone. Osoba zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia nie może brać udziału w pracach Stowarzyszenia oraz nie korzysta z praw i nie jest zobowiązana do realizacji obowiązków członka Stowarzyszenia.
 • §12
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo.
 2. brać udział głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania,
 3. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 4. brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia
 5. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
 6. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
 7. aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,
 8. świadczenie na rzecz Stowarzyszenia pracy, w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia,
 9. regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.
 10. Prawa i obowiązki członków honorowych:
 11. członkowie honorowi nie korzystają z biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, mogą oni uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym,
 12. członkowie honorowi mają prawo brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia,
 13. do obowiązków członków honorowych należy propagowanie celów Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie nowych członków i osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
 • §13 Władze Stowarzyszenia
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

*Walne Zebranie, *Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,*Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata,
 • §14

W skład władz Stowarzyszenia mogą być wybierani jedynie jego Członkowie Zwyczajni.

 • §15 Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do właściwości Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji innych organów.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Przewodniczącego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. udzielenie Zarządowi, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium jego działalności,
 5. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w przedmiocie ich wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu i terminu ich opłacania,
 8. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
 9. zatwierdzenie Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i uszczuplenia majątku Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 • §16
 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mają prawo brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia; członkowie honorowi mogą w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym. Każdy członek Zwyczajny dysponuje jednym głosem na Walnym Zebraniu.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Rok obrachunkowy ustala się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w każdym roku kalendarzowym, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia roku obrachunkowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu 6 tygodni od otrzymania odpowiedniego wniosku lub powzięcia własnej uchwały. Zarząd, zwołując Walne Zebranie, zamieszcza w porządku obrad sprawy wskazane przez wnioskodawców. Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale Zarządu o jego zwołaniu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia, zwołując Walne Zebranie, wyznaczy prócz pierwszego terminu, termin drugi, na którym zwołane jest Walne Zebranie w przypadku wcześniejszego braku quorum. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia Członków na piśmie, najpóźniej 14 dni przed zebraniem.
 • §17
 1. Walne Zebranie jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania wyznaczonym przez Zarząd, nie może ono dojść do skutku z powodu braku wyżej określonego quorum, Walne Zebranie zwoływane w drugim wyznaczonym terminie jest ważne i władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
 • §18 Zarząd Stowarzyszenia
 1. Zarząd składa się z 3-9 osób wybieranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie, które określa liczbę członków Zarządu na okres kadencji. W osobnym tajnym głosowaniu Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Zarządu ze składu Zarządu. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza i członków Zarządu.
 3. Walne Zebranie może odwołać przed upływem kadencji Zarząd lub poszczególnych jego członków jeżeli swoim postępowaniem narusza on Statut Stowarzyszenia lub nie realizuje właściwie celów Stowarzyszenia. Z wnioskiem w tym przedmiocie może wystąpić wyłącznie Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 głosów członków obecnych.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji skład osobowy Zarządu ulegnie zmniejszeniu, Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków, z tym że nie mogą oni stanowić więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków tego organu. Powołanie następuje na okres do końca kadencji.
 • §19

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego
 2. podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania
 4. organizowanie i przeprowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie wpłat, składek członkowskich oraz zwalnianie poszczególnych członków od obowiązku ich wpłaty,
 6. opracowywanie regulaminów zawodów strzeleckich i nadzór nad ich respektowaniem
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. wnioskowanie w sprawie zmiany Statutu i likwidacji Stowarzyszenia.

2.Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 + 1 jego członków Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w stałym, określonym terminie uchwałą Zarządu.
 2. Przewodniczący Zarządu może z ważnych powodów zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu. Przewodniczący zwołuje również pierwsze posiedzenie Zarządu danej kadencji.
 3. Przewodniczący zobowiązany jest na piśmie lub za pomocą innego środka telekomunikacyjnego zawiadomić pozostałych członków Zarządu o zwoływanym przez siebie posiedzeniu Zarządu, podając jego termin oraz proponowany porządek obrad.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić Regulamin Pracy Zarządu, określając tryb szczegółowy tego organu. Uchwalony Regulamin Pracy Zarządu wymaga do swojej ważności zatwierdzenia w drodze odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania.
 • §20
 1. Do składania oświadczeń woli, rodzących skutki finansowe, w imieniu Stowarzyszenia jest uprawnionych 2 Członków Zarządu łącznie.
 2. W sprawach oświadczenia woli, nie rodzących skutków finansowych dla Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może reprezentować samodzielnie Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu lub Sekretarz Zarządu.
 3. Zarząd może w drodze uchwały upoważnić innego niż Przewodniczący członka Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia łącznie z innym członkiem Zarządu, jak też ustanawiać pełnomocników do załatwienia konkretnych spraw.
 • §21 Komisja Rewizyjna

1 . Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, które określa liczbą członków Komisji na daną kadencję.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który organizuje jej prace i reprezentuje Komisję na zewnątrz. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z inną funkcją we władzach Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Walne Zebranie może odwołać przed upływem kadencji Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków, jeżeli nie realizuje ona właściwie swoich obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej. Wniosek w tym przedmiocie może być złożony wyłącznie przez co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Stosowna uchwała o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków wymaga większości 2/3 głosów członków obecnych.
 4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne Zebranie w celu dokonania wyboru członków Komisji na wakujące miejsca. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej następuje na okres do końca kadencji.
 • §22
 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w danej kadencji musi odbyć się w terminie 1 miesiąca od jej wyboru. Terminy następnych posiedzeń wyznacza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków.
 • §23
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem jej zgodności z celami Stowarzyszenia, jego wieloletnimi planami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie, gospodarności, rzetelności i celowości.
 2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz składania przez Zarząd wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium z jego działalności za okres jego kadencji oraz wnioski w przedmiocie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 4. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • §24

Majątek Stowarzyszenia: Na majątek Stowarzyszenia składają się kwoty wpłacane przez członków Stowarzyszenia w formie składek członkowskich oraz przedmioty zakupione w czasie działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • §25
 1. Wysokość składek ustalana jest corocznie przez zwyczajne Walne Zebranie. Uchwała w tym przedmiocie reguluje również kwestie związane ze sposobem wpłaty składki na rzecz Stowarzyszenia przez członków.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich, zgodnie z odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego, może zwolnić członka Stowarzyszenia od obowiązku zapłaty składki członkowskiej za dany okres.
 • §26

Zmiana Statutu Stowarzyszenia

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych.
 2. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu uprawnieni są wyłącznie: Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 • §27

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, zgodnie z ust. 1 , jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia, chyba że co innego stanowi uchwała Walnego Zebrania podjęta w przedmiocie likwidacji.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Stowarzyszenia oraz instytucjom związanym z popularyzacją Strzelectwa wskazanym w uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. Po zakończeniu prac, likwidatorzy składają organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.